İdare Hukuku Kamu Hizmeti Kavramı

Kamu Hizmeti Nedir? – Kamu Hizmeti Faaliyeti Olmasının Şartları – Faaliyetin İdareye Görev Olarak Verilmiş Olması Gerekir – Faaliyetin Kamu Yararı Şartını Gerçekleştirmesi, Toplumun İhtiyacına Yönelik Olması Gerekir – Kamu Hizmetine Tabi İlkeler – Süreklilik İlkesi – Uyarlama İlkesi – Eşitlik İlkesi – Meccanilik İlkesi – Kamu Hizmetinin Sona Ermesi – Kamu Hizmetinin Görülüş Usulleri – Kamu Hizmetinin İdare Tarafından Görülmesi – Emanet Usulü – Kamu Hizmetinin Özel Hukuk Kişilerince Görülmesi – Müşterek Emanet – İltizam – Ruhsat Usulü – Kamu Hizmeti İmtiyazı – İmtiyaz Usulünde Mali Denge İlkesi – İmtiyazın Sona Ermesi – İmtiyaz İle Müşterek Emanet Usulü Arasındaki Farklar – Kamu Hizmetinin Yeni Görülüş Usulleri – Kamu Hizmeti ile Kolluk Faaliyeti Arasındaki Farklar

Devam

Teşebbüsün Unsurları

Teşebbüsün Unsurları – Teşebbüs Nedir – Teşebbüs Neden Cezalandırılır – Teşebbüsün Cezalandırılmasını Açıklayan Görüşler – TCK’da Benimsenen Görüş – Teşebbüsün Şartları – Kastın Varlığı – İcra Hareketlerinin Başlamış Olması – Elverişlilik – Suçun Tamamlanamaması – Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme Arasındaki Ayrım – Teşebbüste Ceza – Teşebbüste Özel Durumlar – Yargıtay Kararları

Devam